POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKAMIZ

Trend Şirketler Grubunun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altında tutmak, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,
Trend Şirketler Grubu, adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı,
Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi için, şirketlerimiz adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

TREND ŞİRKETLER GRUBU olarak benimsediğimiz ilkeleri, tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

- Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
- Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi, Bilginin yetkisiz erişimden korunması, Bilginin gizliliğinin sağlanması, Bilginin bütünlüğünün korunması, İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması, Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması, Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması, Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

Bilgi güvenliği, iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur. Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.